Souvislosti s RVP

Projekt Krajina za školou je koncipován jako moderní projektový a výukový záměr, který koresponduje s hlavními cíli Rámcového vzdělávacího programu. Jednotlivé aktivity projektu pomáhají dosahovat u žáků klíčových kompetencí. Díky širokému spektru činností studentů v terénu je možné jednotlivá zkoumaná témata probírat ve škole v rámci průřezových témat a jednotlivých vyučovacích hodin. Projekt Krajina za školou je jistě možné analyzovat v mezipředmětové výuce mediální výchovy, ekologické výchovy a společenskovědních seminářů.