Co vám přinese Krajina za školou?

Chcete se studenty realizovat zajímavý terénní výzkum zaměřený na vývoj krajiny, kultury, historie a architektury?
Studenti budou pomocí historických snímků různých lokalit či objektů vyhledávat identická místa a sledovat jejich vývojové změny. Tento osobní zážitek z terénu zpracují pomocí digitálního fotoaparátu také pro výukový a prezentační materiál, ve kterém shrnou výsledky svého studia. Terénní výzkum je aktivní činností pohybovou – až sportovní – mimo prostory školy. Koordinátor projektu se se studenty na škole domluví na tématech, která budou žáci zpracovávat, a na činnostech, které budou zajišťovat: např. rozhovory, skenování, jednání s partnery, vyhledávání identických míst, psaní, systematizace dat.

Rádi byste žákům umožnili pracovat s digitálními technologiemi?
V rámci projektu budou studenti používat počítače, fotoaparáty, videokamery, scannery, digitální diktafony, grafické programy, webová administrátorská rozhraní. Připraví se tak pro standardní činnost v rámci jakéhokoliv jiného projektu - jak školního, tak pracovního.

Chcete realizovat skutečnou mezipředmětovou výuku?
Realizace projektu a vytvořené výukové moduly souvisí s předměty: dějepis, zeměpis, přírodopis, biologie, občanská nauka, základy společenských věd, informatika a český jazyk.

Podle Rámcových vzdělávacích programů projekt Krajina za školou zasahuje do těchto oblastí:

 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Člověk a svět práce

Průřezová témata RVP:

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Environmentální výchova
 • Mediální výchova

Chcete učit studenty týmové práci, získávání partnerů a dělení zodpovědností?
Projekt Krajina za školou je koncipován jako skupina aktivit, které jsou v plné míře realizovatelné samotnými studenty. Metodologie a eLearningový kurz ukáží učiteli, jak studenty pro tuto samostatnou činnost vhodně motivovat. Studenti sami by měli pochopit fungování pracovního týmu a naučit se kooperovat.

Chcete se podílet na vzniku eLearningového serveru Krajina za školou pro potřeby mezipředmětové výuky?
Výsledky své práce budete moci nahrát na stránky Krajiny za školou jako školní projekt, který bude přístupný všem dalším školám pro potřeby výuky. Stejně tak i vy budete moci pro výuku využít projekty dalších škol. Na webových stránkách www.krajinazaskolou.cz budete mít možnost vyhledat informace o různých lokalitách a prohlédnout si základní proměnu těchto míst ve 20. století. Přiblížíte tak studentům život minulých generací a změny životního prostředí. V rámci webu mohou žáci komunikovat s dalšími návštěvníky stránek nebo s tvůrci jiných projektů na školách.

Chcete motivovat žáky k navázání užšího vztahu ke kulturní historii?
Cílem projektu Krajina za školou je podpořit vytváření postojů žáků ke svému životnímu prostředí, vytváření hodnotového žebříčku. Projekt významně přesahuje do oblasti celoživotního vzdělávání - tématu tradic a životního prostředí se žáci mohou věnovat i nadále ve svém volném čase. Sběrem etnografického materiálu, komplexní digitalizací a archivací dat, realizací rozhovorů a terénním výzkumem studenti získají konkrétní znalosti o svém regionu, které jim pomohou lépe pochopit vývoj a problematiku života v místě. Zapojením veřejnosti do realizace projektu zajistíme rozšíření záměru projektu mimo školu.

Jaké další benefity vám projekt Krajina za školou přinese?
Pokud budete zapojeni do projektu hrazeného z prostředků EU nebo MŠMT, můžete na nákup digitálních technologií získat potřebné finanční prostředky. Koordinátor projektu na vaší škole bude mít čas strávený přípravou a realizací projektu proplacený. Škola získá prostředky na dopravu a ubytování výzkumného týmu v případě vícedenních pobytů. Stejně tak škola získá po dobu realizace projektu přístup do online eLearningové Školy za školou. Škola může také poslat až 15 pedagogů na školení v technologiích a metodice projektu, které se uskuteční vždy na škole, která projekt realizuje.

Co je součástí produktového balíčku Krajina za školou?

 • eLearningový kurz
  Jako součást projektu získáte eLearningový kurz, který vás pečlivě připraví na úspěšné realizování všech částí projektu. Společným cílem poskytovatelů této výukové metody a učitelů je, aby popisované činnosti realizovali sami žáci. Proto je potřeba žáky efektivně vést a motivovat. S tímto krokem vám pomůže náš kurz založený na technologii simulačního coachingu.
 • Metodika
  Součástí balíčku bude i tištěná verze metodiky, která velmi podrobně seznamuje se všemi kroky a nástrahami projektu.
 • Grafický program
  Abyste mohli dvojice fotografií připravit pro kvalitní prolínání snímků, budete potřebovat grafický nástroj. V rámci balíčku produktů získáte licenci programu Zoner Photo Studio 8 Professional. Zde můžete snímky připravit k prolínání, barevně tónovat, resizovat a také stranově upravit.
 • Výstava
  Z materiálů, které připraví studenti vaší školy, vám vyrobíme samostojnou, mobilní, lehkou a nerozbitnou výstavu, se kterou se můžete prezentovat široko daleko. Můžete spojit více výstav různých škol a připravit tak pro veřejnost zajímavou instalaci.
 • Kniha
  Ze stejných materiálů, z jakých vznikne výstava, budeme připravovat každý rok tzv. ročenku - tedy knihu, která bude spojovat výsledky výzkumu škol v daném školním roce. V této ročence budou zahrnuty vaše snímky a texty. V rámci projektu získáte i tuto knihu zdarma v dostatečném počtu kopií.

Jak se můžete zapojit do projektu Krajina za školou?
Pokud vás projekt Krajina za školou zaujal a chtěli byste jej na své škole v rámci zavádění ŠVP otestovat, stačí, když nás kontaktujete (kontaktní údaje naleznete pod záložkou Kontakty).

Projekt lze hradit z prostředků Evropské unie (strukturální fondy - opatření 3.1. v rámci OP RLZ a JPD 3, Interreg IIIa) nebo pomocí projektů SIPVZ. Přístup na internetové stránky www.krajinazaskolou.cz a získání Metodiky projektu lze na školní rok 2006 / 2007 taktéž zaplatit pomocí dotací MŠMT na zajištění standardu ICT služeb. K projektu má společnost Centre for Modern Education (CZ), s.r.o., akreditované školení DVPP s názvem Metodické a technické dovednosti pro projektové vyučování Krajina za školou, č.j. 21 016/05-25-188. Cena školení je pro jednu osobu 1520 Kč s DPH.