Project view - Proměny kulturních památek a části města Děčína v historii 20. století

 Čeština
 

Project text:


O projektu

Projekt, probíhající od května 2005 do konce roku 2006, můžeme hodnotit jako velmi úspěšný. Hlavní cíle, které byly vytyčeny a které zahrnovaly rozšíření vzdělání žáků v oblasti výpočetní techniky, zvýšení zájmu žáků o své okolí, své město a jeho historii, byly jednoznačně splněny a v některých kriteriích lze hovořit a nových cestách, jimiž škola půjde i v rámci nového školního vzdělávacího programu. Jedná se hlavně o pokračování projektu i po jeho oficiálním ukončení v zájmových útvarech, které vznikly v roce 2005 a v rozšíření spolupráce s historiky města, vzniknuvší právě díky projektu. Naše škola si uchová trend všeobecného vzdělávání bez odvětvového zaměření, ale historie, jež pronikla díky projektu do školy, si upevnila pozici mezi nejoblíbenějšími předměty na druhém stupni a při plánovaném pokračování aktivit lze věřit, že si ji udrží i v budoucnosti.

Žáci pracovali ve smíšených skupinách napříč ročníky druhého stupně naprosto samozřejmě, bez jakýchkoliv věkových problémů. Spolupráce, vzájemná pomoc, společná radost z úspěchů a rozbory nezdarů probíhaly na všech schůzkách. Žáci se nenásilnou formou učili trpělivosti, cílevědomosti, komunikačním schopnostem i jednaní s cizími lidmi. Samozřejmostí byla výuka ovládání všech digitálních technologií jednotlivých přístrojů, výuka softwaru pro zpracování výsledků. Společenským přínosem bylo určitě získání jiného pohledu na své město, poznání míst, které žáci v běžném životě ani nevidí nebo si jich pro svůj věk nevšimnou. Zde je zásadní a nejdůležitější výsledek celé práce. Žáci poznali více své město, tím si ho budou více vážit a lépe se v něm chovat. Pokud se toto povedlo, pak všechny cíle naší společné práce byly splněny.

Čas, strávený nad prací, kterou jsme si dobrovolně zvolili jako odpolední náplň půldruhého, jsme se snažili přeměnit v tyto závěrečné výstupy, výstavu, společnou publikaci a prezentaci na webových stránkách „Krajiny za školou“. Je na posouzení Vás, návštěvníků, zda naše práce měla smysl a zda se nám zdařila.

O městě Děčín

Město Děčín leží v údolí řeky Labe v místech, kde jeho přítoky Ploučnice z pravé a Jílovský potok z levé strany oddělují krajinu Českého středohoří od skalnatých srázů Labských pískovců, do kterých v Děčíně tzv. labským kaňonem řeka vstupuje. Labe je také osou hlavního osídlení, které se rozrůstá do údolí jeho přítoků.
Osídlení děčínské kotliny je v podstatě souvislé od doby laténské, což dokládají archeologické nálezy jak na pravém břehu na Kvádrberku, v okolí Kamenické a Riegrovy ulice, tak na levém břehu mezi Rozbělesy a Podmokly v prostoru tzv. Velkého písku. Slovanské osídlení lze doložit archeologickými nálezy ze zámecké skály, Starého Města a Rozběles již od 7. století n.l. a první písemná zmínka o provincii Děčín (což předpokládá správní sídlo) je z roku 993. Osídlení bylo založeno v místech starého labského brodu, přes který procházela důležitá obchodní cesta.
Po vzniku ČSR pokračoval rozvoj měst Podmokly a Děčín až do roku 1942, kdy bylo dvojměstí Děčín - Podmokly, spolu se Starým Městem, sloučeno do jednoho města, které dále používá původní královský znak. Po roce 1945 se Děčín - Podmokly postupně sloučily s okolními samostatnými obcemi (Rozbělesy, Chrochvice, Želenice, Vilsnice, Bynov, Bělá, Boletice, Nebočady, Březiny,) a přijaly název Děčín. Současný Děčín má tedy 35 částí. V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století byl historický střed města narušen necitlivým zbouráním původní zástavby a její náhradou panelovými domy. Význam labské plavby byl tehdy umocněn přenesením sídla GŘ ČSPLO do Děčína, který díky novému přístavu v Loubí a jeho napojení na železnici zůstal důležitým dopravním, a díky rozvitému průmyslu, i průmyslovým centrem.
Po změnách, jež s sebou přinesl rok 1989, se začal měnit i vzhled města. Do té doby omšelé bytové domy dostaly nové fasády, rozvinula se odvětví zajišťující zázemí pro zvýšený turistický ruch. Po odchodu sovětské armády z děčínského zámku r.1991 byla zahájena jeho obnova. Zároveň však s sebou prudké omezení lehkého a strojírenského průmyslu (Diana, Benar, Wico, Desta) přineslo zvýšení nezaměstnanosti, které dále prohloubilo omezení labské plavby. Tyto následky se teprve v posledních letech postupně daří eliminovat rozšiřováním výroby v podnicích, které přečkaly počáteční změny. Děčín je východiskem pro turisty, kteří navštěvují romantickou krajinu Českosaského Švýcarska a zároveň je ideálním centrem pro rekreační cesty do německého příhraničí.

 

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  8
Děčínský zámek - pohled z podmokelského nábřeží
centrum HYGIE Děčín
Kostel Povýšení sv. Kříže s kaplí P. Marie Sněžné barokní stavba, dali postavit bratři Maxmilián a Jan Arnošt Thunové v roce 1691
Kostel povýšení sv. Kříže s kaplí p. Marie Sněžné
Komunistická stavba
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  8


TrainLMS