Perspektivní pohled na zámek, kašnu a skleník  (Jaromir Šmida)

Počátky lednického zámeckého parku jsou spojeny již s renesanční fází zámku.

Od třicátých let 17. století byla renesanční zahrada postupně barokizována v duchu francouzských parků, s geometrickým členěním záhonů. Na severní straně zámku byla proložena čtvercovými partety s bohatou brodérií, fontánami a monumentálními kašnami uprostřed. Druhová skladba je chudá, převažují tyto druhy: cypříšek Lawsonův, jalovec čínský, jalovec virginský, tis červený, zerav západní a zerav východní.

Od konce 18. století dochází postupně k přeměně francouzského parku v rozsáhlý park anglický, jehož současnou podobu umožňují i rozsáhlé terénní a meliorační úpravy krajiny v blízkosti zámku. Součástí parku jsou i 2 zámecké rybníky s 13-ti ostrovy, které se staly ideálním hnízdištěm vodního ptactva (kachna divoká, lyska černá, čáp bílý, volavka popelavá, labuť velká, bukač malý, krakoš noční). Od roku 1806 bylo z Ameriky přiváženo velké množství sazenic a semen exotických rostlin. Vysazovaly se topoly, ořešáky, platany a koňské kaštany. Při úpravách lužního lesa bylo také mnoho stromů zachováno. Krajina byla doplněna dobovými stavbami (Maurský akvadukt, Minaret, Čínský altán, vodárna a umělá jeskyně). Park o 192 ha přechází v komplex lužního lesa a je koncipován tak, aby svým vzhledem co nejvíce připomínal přírodní krajinu. Je zde široký sortiment dřevin ( jinan dvoulaločný, jasan ztepilý, javor červený, dub zimní, lípa velkolistá,....). Z dendrologických pozoruhodností uvádíme: jalovec virginský, smrk Schrenkův, liliovník tulipánokvětý, jerlín japonský, libocedr a břestovec.